شرکت دیار کنکاش

بازرسی فنی جوش و سازه -بازرسی التراسونیک -بازرسی رنگ

بازرسی رنگ سند بلاست

بازرسی رنگ و سندبلاست
شرکت دیار در زمینه بازرسی فنی فعالیت دارد دارای بخشی بنام کنترل رنگ و سند بلاست میباشد که کارشناسان این شرکت طریقه ساخت رنگ میزان چسبندگی رنگ آموزش و تعیین صلاحیت اپراتور رنگ یا سند بلاست طبق استاندارد سوئیس و همچنین درجه بندی سندبلاست آموزش سند بلاست و در نهایت صخامت سنجی رنگ و روش ترمیم مقاطع معیوب و گزارش بازرسی رنگ یا گواهینامه رنگ و سند بلاست را صادر مینماید برای اطلاع بیشتر یا خدمات مشاوره با شماره 9121307127 یا فکس  تماس حاصل فرمائید تا رزومه ارسال گردد.