شرکت دیار کنکاش

بازرسی فنی جوش و سازه -بازرسی التراسونیک -بازرسی رنگ

» ۱۳٩٥/۱٠/٢٢ :: تست_جوش
» ۱۳٩٢/٥/۱٥ :: خدمات_بازرسی_فنی_مهدی_اژدری
» ۱۳٩٢/۱/٤ :: بازرسی فنی بروش Phased Array
» ۱۳٩۱/٧/٦ :: اسامی بازرسین فنی سطح 3مورد تائید انجمن بازرسی فنی آمریکا
» ۱۳٩٠/۱۱/۱ :: بازرسی رنگ سند بلاست
» ۱۳٩٠/۱٠/۱ :: استاندارد asme
» ۱۳٩٠/٢/۱٠ :: بازرسی_فنی_مهدی_اژدری