استاندارد asme

هر مقاله در استاندارد ASME با یک نشان که از یک عدد و حروف الفبایی تشکیل شده است، شناخته می شود. در بخش یک نشانی تمامی مقالات با حرف انگلیسی U که از عبارت مخازن غیر آتشی (Unfired) گرفته شده است، شروع می شوند. در ادامه با توجه به اطلاعات مورد بحث، حرف (حروف) دیگری نیز اضافه می شوند. برای مثال نشانهایی که با UG شروع می شوند، الزامات کلی (General) را نشان می دهند و یا نشانهای UW الزامات کلی دربارة جوشکاری مخازن تحت فشار و یا UCS الزامات ساخت مخازن از فولادهای کربنی یا کم آلیاژ را نشان می دهد. جهت مشخص نمودن پاراگراف نیز بعد از نشان مربوطه از یک عدد ترتیبی استفاده می شود. لازم به ذکر است که این اعداد لزوماً به صورت متوالی نمی باشند.

 

1-U هدف

هدف استاندارد ASME فصل هشت بخش یک، در پاراگراف 1-U بیان شده است.

 

در طراحی ملحقات متصل شده به مخزن، حتی اگر تحت فشلر نیز نباشند، بایست از الزامات استاندارد پیروی کرد. کاربرد بخش یک فصل هشت ASME در شکل 1-2 نشان داده شده است.

 

 

پاراگراف 1-U احتیاط هایی را برای ساخت مخازنی با حداکثر فشار بالاتر از psi 3000 (kPa 685/20) با استفاده از بخش یک، در نظر گرفته است. ممکن است برای ساخت مخازن طراحی شده برای فشارهایی بیش از psi 3000 به رعایت قوانین طراحی و ساخت مواد ضخیم نیاز داشته باشیم که در این صورت بایست از بخش 3 فصل هشت استفاده شود.

 

چگونگی سازماندهی فصل هشت بخش یک (U-1(b))

بر اساس U-1(b) بخش یک فصل هشت، به سه زیر فصل اصلی A و B و C و دو نوع ضمیمه تقسیم شده است. زیر فصل A شامل قسمت UG که در برگیرندة الزامات کلی برای ساخت تمامی مخازن تحت فشار است، می باشد. زیر فصل B الزامات روشهای مختلف ساخت مخازن تحت فشار را شامل می شود. این زیر فصل از سه قسمت UF, UW و UB تشکیل شده و به ترتیب در مورد روش های ساخت مخازن تحت فشار با جوش، فورج و لحیم کاری سخت بحث می کند. زیر فصل C نیز شامل الزامات ویژة مواد مختلف بکار رفته در ساخت مخازن تحت فشار می باشد. این زیر فصل از قسمت های زیر تشکیل شده است:

فولادهای کربنی و کم آلیاژ

UCS

فلزات غیر آهنی

UNF

فولادهای آلیاژی

UHA

چدن ها

UCI

فولادهای روکش کاری شده

UCL

چدن چکش خوار

UCD

فولادهای فریتی که خواص بهینة آنها با عملیات حرارتی بدست می آید

UHT

مواد دما پایین

ULT

دسته بندی مواد بکار رفته در ساخت مخزن تحت فشار در زیر فصل C فصل 8 بخش یک

 

جهت دستیابی به اطلاعات طراحی مورد نیاز مواد قابل استفاده در ساخت مخازن تحت فشار بایست به قسمت D از فصل دوم استاندارد ASME مراجعه کرد. این قسمت شامل مقادیر حداکثر تنش مجاز، نمودارهای فشار خارجی، مدول الاستیک، نسبت پواسون و خواص گرمایی می باشد.

اشخاصی که با بخش یک فصل هشت استاندارد ASME آشنایی کاملی ندارند، بهتر است به ترتیب زیرفصل ها یعنی ابتدا به زیر فصل A، سپس B و در نهایت به زیرفصل C مراجعه نمایند.

 

2-U : مسوولیت های استفاده از بخش یک از فصل هشت استاندارد ASME

همواره بایست به خاطر داشت که بخش یک از فصل هشت استاندارد ASME، حداقل الزامات ایمنی را تعیین می کند و همیشه بهتر است احتیاطهای بیشتری را نسبت به استاندارد رعایت نماییم.

 

مسوولیت

طراح

مسوولیت محاسبات با طراح است و طبق محاسبات طراح نبایست تحت شرایط پیش بینی شده، حداکثر تنش ایجاد شده در مخزن تحت فشار از حداکثر تنش مجاز ماده فراتر رود.

بهره بردار

رعایت شرایط طراحی مخزن در حین بهره برداری

سازنده و پیمانکاران فرعی آن

رعایت حد مجاز عیوب در حین ساخت

بازرس

تضمین رعایت الزامات بخش یک در طراحی و ساخت

 

طبق U-2(g)، تمامی جزئیات طراحی و ساخت نمی تواند بر اساس قوانین فصل یک انجام شود، در اینگونه موارد سازنده مسوول قوانین و تکنیک های مورد استفادة خود می باشد. این قوانین و تکنیکها بایست به همان ایمنی الزامات قسمت یک و با تایید بازرس واجد شرایط باشد.

/ 0 نظر / 56 بازدید